เกียรติบัตร/ผลงาน : นักเรียน

มีทั้งหมด 27 รายการ

เด็กหญิงศิวนารี  เพชรกิ่ง ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561  ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม พ.ศ. 2561
กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Post By : นายโยธิน ศิริเอ้ยDate/Time : 01-02-2019 12:43:12
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 รางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรม การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน : ศิลปะและดนตรี
Post By : นายชนะพงษ์ ถาวรDate/Time : 02-02-2019 16:27:12
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน : ศิลปะและดนตรี
Post By : นายชนะพงษ์ ถาวรDate/Time : 02-02-2019 16:34:32
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรม การแข่งขันวาดภาพลายเสัน (Drawing) ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน : ศิลปะและดนตรี
Post By : นายชนะพงษ์ ถาวรDate/Time : 02-02-2019 16:38:36
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน : ศิลปะและดนตรี
Post By : นายชนะพงษ์ ถาวรDate/Time : 02-02-2019 16:42:51