เกียรติบัตร/ผลงาน : นักเรียน

      ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนพานพิทยาคม
กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Post By : นายโยธิน ศิริเอ้ย  Date/Time : 07-12-2017 10:07:58
      ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนพานพิทยาคม
กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Post By : นายโยธิน ศิริเอ้ย  Date/Time : 07-12-2017 10:08:13
      เด็กหญิงวนัสนันท์  ผัดกันตุ้ย นักเรียนระดับชั้น ม.1/10 ได้รับเกียรติบัตรเป็นเด็กดี ขยันหมั่นเพียร สมควรได้รับการย่องย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดี 
จากนายประเสริฐ  จิตต์พลีชีพ นายอำเภอเทิง และได้รับทุนการศึกษาจากกิ่งกาชาดอำเภอเทิง ในวันที่ 4 เมษายน 2560 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเทิง
กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน : ทั่วไป
Post By : นายวัชรพงษ์ อินเขียว  Date/Time : 04-04-2017 12:11:36
      เด็กหญิงปิยฉัตร ทำของดี นักเรียนระดับชั้น ม.2/6 ได้รับเกียรติบัตรเป็นเด็กดี ขยันหมั่นเพียร สมควรได้รับการย่องย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดี 
จากนายประเสริฐ  จิตต์พลีชีพ นายอำเภอเทิง และได้รับทุนการศึกษาจากกิ่งกาชาดอำเภอเทิง ในวันที่ 4 เมษายน 2560 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเทิง
กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน : ทั่วไป
Post By : นายวัชรพงษ์ อินเขียว  Date/Time : 04-04-2017 12:13:15
ปิดหน้าต่างนี้