เกียรติบัตร/ผลงาน : นักเรียน

      เด็กหญิงวนัสนันท์  ผัดกันตุ้ย นักเรียนระดับชั้น ม.1/10 ได้รับเกียรติบัตรเป็นเด็กดี ขยันหมั่นเพียร สมควรได้รับการย่องย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดี 
จากนายประเสริฐ  จิตต์พลีชีพ นายอำเภอเทิง และได้รับทุนการศึกษาจากกิ่งกาชาดอำเภอเทิง ในวันที่ 4 เมษายน 2560 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเทิง
กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน : ทั่วไป
Post By : นายวัชรพงษ์ อินเขียว  Date/Time : 04-04-2017 12:11:36
      เด็กหญิงปิยฉัตร ทำของดี นักเรียนระดับชั้น ม.2/6 ได้รับเกียรติบัตรเป็นเด็กดี ขยันหมั่นเพียร สมควรได้รับการย่องย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดี 
จากนายประเสริฐ  จิตต์พลีชีพ นายอำเภอเทิง และได้รับทุนการศึกษาจากกิ่งกาชาดอำเภอเทิง ในวันที่ 4 เมษายน 2560 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเทิง
กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน : ทั่วไป
Post By : นายวัชรพงษ์ อินเขียว  Date/Time : 04-04-2017 12:13:15
ปิดหน้าต่างนี้