ปณิธาน (Determination)

สร้างคนเก่ง  คนดี  สู่สังคมโลก
(Create intelligent and good person for a good world society)
 ปิดหน้าต่างนี้