พันธกิจ (Mission)

1.ยกระดับการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality System Management) โดยส่งเสริมให้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ และพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม เอื้อต่อการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
2.พัฒนาสถานศึกษาสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้
3. ยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงหลักสูตรมาตรฐานสากล (World-Class Standard Curriculum and Instruction)
4.พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก มีความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก
5.พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และมุ่งเน้นคุณภาพและคุณลักษณะตามปรัชญาของโรงเรียน
 ปิดหน้าต่างนี้