Social and Public Activities

» กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

  รหัสกิจกรรม 86

» ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

เจ้าของกิจกรรม


นายโยธิน ศิริเอ้ย
ปิดหน้าต่างนี้

® กิจกรรม
» Trash Hero ครั้งที่ 8

»  รายละเอียด

กิจกรรม Trash Hero กับเทศบาลเวียงเทิง ครั้งที่ 8 ได้จัดกิจกรรมที่สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 โรงเรียนเทิงวิทยาคม ร่วมกิจกรรม 36 คน

»  วันปิดรับสมัคร 14/01/2563

»  รับ 36 คน ลงทะเบียนแล้ว 36 คน

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลชั้น/ห้องเข้าร่วม
125302เด็กชายกฤษฎา คำแดง2/7
225304เด็กชายชยังกูร แพงจ่อย2/7
325305เด็กชายชัชพิสิฐ ธนะวดี2/7
425306เด็กชายชาณุวัฒน์ ป้องโล่ห์2/7
525308เด็กชายณภัทร ขันใจ2/7
625309เด็กชายณัฐวุฒิ เทศสิงห์2/7
725310เด็กชายทวีศักดิ์ กายชัยภูมิ2/7
825313เด็กชายพัชรพล ภูโคก2/7
925314เด็กชายพัฒนพงษ์ บุตรพรม2/7
1025315เด็กชายพีรทัต คำภูเงิน2/7
1125316เด็กชายภานุพงษ์ ยาไทยสงค์2/7
1225317เด็กชายภูมินทร์ นิ่มลอย2/7
1325318
1425319เด็กชายวัฒนชัย ไกรอ่ำ2/7
1525320เด็กชายศุภวัทน์ จิตมะโนวรรณ์2/7
1625321เด็กชายเหมันต์ วงศ์วุฒิ2/7
1725322เด็กหญิงกนกลักษณ์ ปัญญาโถ2/7
1825323เด็กหญิงกฤติญา ศิริพันธ์2/7
1925324เด็กหญิงจุฬารัฐชยา อุ่นหล้า2/7
2025325เด็กหญิงชนิดาภา คำชื่น2/7
2125326เด็กหญิงณัฐณิชา คำบุบผา2/7
2225327เด็กหญิงณัฐณิชา ใจกุล2/7
2325328เด็กหญิงธนัยพร รักเรียน2/7
2425329เด็กหญิงธัญชนก พุทมาตา2/7
2525330เด็กหญิงธัญชนก หน่อท้าว2/7
2625331เด็กหญิงปภาวรินทร์ ปัญญะติ2/7
2725332เด็กหญิงปรียานุช สระศรี2/7
2825333เด็กชายปุณยวีย์ อิ่นคำ2/7
2925334เด็กหญิงภคพร กามะเทพ2/7
3025335เด็กหญิงมนัชญา ชัยชะนะ2/7
3125336เด็กหญิงรุจิรา ท้าวภูธร2/7
3225337เด็กหญิงลลิตา สอนแก้ว2/7
3325338เด็กหญิงวิรัลยา ลาภยศ2/7
3425339เด็กหญิงวิราพร ธิสอน2/7
3525340เด็กหญิงสลินรัตน์ จะปี2/7
3625341เด็กหญิงสิริยากร คนห้วย2/7

Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 08-9835-8225  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th