Social and Public Activities

» กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

  รหัสกิจกรรม 85

» ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

เจ้าของกิจกรรม


นายโยธิน ศิริเอ้ย
ปิดหน้าต่างนี้

® ชื่อกิจกรรม» เก็บขยะช่วงเช้าวันจันทร์ ที่ 13 มกราคม 2563

»  รายละเอียด

ร่วมกันพัฒนาโรงเรียนด้วยการเก็บขยะรอบแสตนเชียร์ หลังเลิกกิจกรรมหน้าเสาธง

»  วันปิดรับสมัคร 13/01/2563

»  รับ 78 คน ลงทะเบียนแล้ว 78 คน

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลชั้น/ห้องเข้าร่วม
121948นางสาวเกษราพร พันดา6/1
221951นายนักรบ ไชยชมภู6/2
321953นายยศพนธ์ กาวี6/1
421958นางสาวกนิษฐา วรวะลัย6/1
521960นางสาวกุลธิดา ฝั้นก๋า6/1
621961นางสาวเกื้อกุล วรรณสอน6/1
721963นางสาวจิรนันท์ ดินดำ6/1
821966นางสาวชญาณีย์ คำภูเงิน6/1
921972นางสาวธมลวรรณ มะโนวงศ์6/1
1021973นางสาวนันทนา แก่นท้าว6/1
1121975นางสาวผกามาศ ภูมิเลิศ6/1
1221981นางสาวศตยรัศมี กาบทอง6/2
1321983นางสาวศิริพร วิชา6/1
1421985นางสาวสาธิดา ราชเมืองมูล6/1
1521986นางสาวเสาวรส วงศ์เวียน6/2
1621987นางสาวหล้าพร ของ6/1
1721988นายจักรภพ จักขุ6/2
1821996นายพิสิษฐ์ พรมคำปา6/2
1922002นายศักดิ์สิทธิ์ เกเย็น6/2
2022005นางสาวกิริยากรณ์ ปละสอน6/1
2122007นางสาวจิดาภา ศรีผโลทัยกุล6/1
2222009นางสาวชนกนันท์ แก้วแย้ม6/1
2322012นางสาวทริกา หล้าหลอด6/1
2422013นางสาวธนัญญา จอมศรีลา6/1
2522014นางสาวธัญญลักษณ์ ราญรอน6/1
2622016นางสาวนารากร ไชยปัญญา6/1
2722017นางสาวนิตยา โนพวน6/1
2822028นางสาวสรัลรัตน์ ใจยศ6/2
2922029นางสาวอรยา สีสุกกะ6/1
3022031นายจักรกฤษณ์ จักขุ6/2
3122032นางสาวจิรัฐชา ป้องคำ6/2
3222054นางสาวนริสชา ชมเชย6/1
3322060นางสาวพิมพ์ประภา เป็กธนู6/2
3422065นางสาววรรณวิสา เกตุแก้ว6/2
3522066นางสาวศศิกานต์ ราญรอน6/2
3622067นางสาวสุพาพร เมฆฉาย6/2
3722069นางสาวอภิชญา มุ่งหมาย6/1
3822070นางสาวอมรรัตน์ กองอินทร์6/2
3922096นางสาวบัณฑิตา จำปาฉิม6/2
4022097นางสาวบัณฑิตา พักเสน6/2
4122112นางสาวเสาวลักษณ์ ขัดทรายขาว6/2
4222115นายจิรวรรธ เมืองอินทร์6/1
4322119นายฐิตากรณ์ อินถา6/2
4422122นายณัฐวรรธ จิรกุณาธาร6/1
4522129นายวิธิชัย เกวียนเพียร6/2
4622136นางสาวจิราพร จันติ๊บ6/2
4722138นางสาวชลทิชา อิ่นคำ6/1
4822139นางสาวฐิติมา โอบอ้วน6/1
4922151นางสาวอภิชญา จันธิมา6/1
5022153นางสาวอาทิตยา ณ ลำปาง6/2
5122154นางสาวเอมพิกา อุตุภรณ์6/2
5222157นายกรนันท์ อังคุตรานนท์6/2
5322181นางสาวชญานิษฐ์ คำประวิตร6/2
5422187นางสาวนันธิชา ดินขาว6/2
5522188นางสาวนิภาภัทร ใจยา6/1
5622209นางสาวพิมพกา ปันยศ6/1
5722216นายอนุภัทร อินต๊ะใจ6/2
5822218นางสาวกิ่งนภา ดู่อุ๊ด6/1
5922227นางสาวนภัสวรรณ กันทะเนตร6/2
6022231นางสาวรตินันท์ การอุดหนุน6/2
6122232นางสาววนิดา อิ่นแก้ว6/1
6222270นางสาวมนัสนันท์ สัมพันธสิทธิ์6/2
6322274นางสาววันวิสา อะสะนิธิ6/2
6422286นายนัทธพงศ์ สารสี6/1
6522288นายภราดร ใจคำ6/2
6622313นางสาวภัทราภรณ์ สุ่มสุวรรณ6/1
6722365นายธนายุทธ แสงคำมา6/1
6822372นายอภินันท์ ชำมิ6/1
6922407นายนันทยศ หม่อมศรี6/2
7022419นางสาวธัญสินี ชุ่มมงคล6/2
7122421นางสาวบัณฑิตา ช่างเก็บ6/1
7224287นางสาวธาดารัตน์ กันทา6/2
7324288นายกษิรินทร์ ปันต่า6/2
7424292นางสาวจิณัฐชญา อาทรประชาชิต6/2
7524304นางสาวรัติกาล แซ่ลี6/2
7624889นางสาวพรรณนภา อมราภรณ์6/2
7724892นางสาวปรียาพร สายแก้ว6/2
7825445นางสาวแคทลียา สาระมาศ6/2

Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 08-9835-8225  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th