Social and Public Activities

» กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

  รหัสกิจกรรม 71

» ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

เจ้าของกิจกรรม


นายโยธิน ศิริเอ้ย
ปิดหน้าต่างนี้

® ชื่อกิจกรรม» Trash Hero ครั้งที่ 3

»  รายละเอียด

กิจกรรม Trash Hero กับเทศบาลเวียงเทิง ครั้งที่ 3 ได้จัดกิจกรรมที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกึยรติ 80 พรรษา โดยมีนักเรียนโรงเรียนเทิงวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 จำนวน 4 คน และ ห้อง 1/7 จำนวน 30 คน

»  วันปิดรับสมัคร 25/11/2562

»  รับ 32 คน ลงทะเบียนแล้ว 32 คน

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลชั้น/ห้องเข้าร่วม
125187เด็กชายฐิติ ดวงมาลี2/4
225202เด็กหญิงกันต์กมล ธนะวงศ์2/4
325217เด็กหญิงศศิธร กาน้อย2/4
425220เด็กหญิงอนันตญา พุทธมี2/4
525302เด็กชายกฤษฎา คำแดง2/7
625305เด็กชายชัชพิสิฐ ธนะวดี2/7
725306เด็กชายชาณุวัฒน์ ป้องโล่ห์2/7
825309เด็กชายณัฐวุฒิ เทศสิงห์2/7
925310เด็กชายทวีศักดิ์ กายชัยภูมิ2/7
1025314เด็กชายพัฒนพงษ์ บุตรพรม2/7
1125315เด็กชายพีรทัต คำภูเงิน2/7
1225317เด็กชายภูมินทร์ นิ่มลอย2/7
1325318เด็กชายยุทธภูมิ พันดา2/7
1425319เด็กชายวัฒนชัย ไกรอ่ำ2/7
1525320เด็กชายศุภวัทน์ จิตมะโนวรรณ์2/7
1625321เด็กชายเหมันต์ วงศ์วุฒิ2/7
1725322เด็กหญิงกนกลักษณ์ ปัญญาโถ2/7
1825323เด็กหญิงกฤติญา ศิริพันธ์2/7
1925324เด็กหญิงจุฬารัฐชยา อุ่นหล้า2/7
2025325เด็กหญิงชนิดาภา คำชื่น2/7
2125326เด็กหญิงณัฐณิชา คำบุบผา2/7
2225328เด็กหญิงธนัยพร รักเรียน2/7
2325331เด็กหญิงปภาวรินทร์ ปัญญะติ2/7
2425332เด็กหญิงปรียานุช สระศรี2/7
2525333เด็กชายปุณยวีย์ อิ่นคำ2/7
2625334เด็กหญิงภคพร กามะเทพ2/7
2725336เด็กหญิงรุจิรา ท้าวภูธร2/7
2825337เด็กหญิงลลิตา สอนแก้ว2/7
2925338เด็กหญิงวิรัลยา ลาภยศ2/7
3025339เด็กหญิงวิราพร ธิสอน2/7
3125340เด็กหญิงสลินรัตน์ จะปี2/7
3225341เด็กหญิงสิริยากร คนห้วย2/7

Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 08-9835-8225  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th