Social and Public Activities

» กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

  รหัสกิจกรรม 69

» ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

เจ้าของกิจกรรม


นายโยธิน ศิริเอ้ย
ปิดหน้าต่างนี้

® ชื่อกิจกรรม» Trash Hero Twk

»  รายละเอียด

เก็บขยะบริเวณรอบอาคารเรียน และบริเวณรอบสแตนเชียร์

»  วันปิดรับสมัคร 18/11/2562

»  รับ 40 คน ลงทะเบียนแล้ว 40 คน

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลชั้น/ห้องเข้าร่วม
125302เด็กชายกฤษฎา คำแดง1/7
225303เด็กชายกษิติ์แดช ทะนะใจ1/7
325304เด็กชายชยังกูร แพงจ่อย1/7
425305เด็กชายชัชพิสิฐ ธนะวดี1/7
525306เด็กชายชาณุวัฒน์ ป้องโล่ห์1/7
625307เด็กชายฐานพัฒน์ โพธิ์วิจิตร1/7
725308เด็กชายณภัทร ขันใจ1/7
825309เด็กชายณัฐวุฒิ เทศสิงห์1/7
925310เด็กชายทวีศักดิ์ กายชัยภูมิ1/7
1025311เด็กชายธนาพงษ์ พรมตัน1/7
1125312เด็กชายพงศ์ปณต อินต๊ะใจ1/7
1225313เด็กชายพัชรพล ภูโคก1/7
1325314เด็กชายพัฒนพงษ์ บุตรพรม1/7
1425315เด็กชายพีรทัต คำภูเงิน1/7
1525316เด็กชายภานุพงษ์ ยาไทยสงค์1/7
1625317เด็กชายภูมินทร์ นิ่มลอย1/7
1725318เด็กชายยุทธภูมิ พันดา1/7
1825319เด็กชายวัฒนชัย ไกรอ่ำ1/7
1925320เด็กชายศุภวัทน์ จิตมะโนวรรณ์1/7
2025321เด็กชายเหมันต์ วงศ์วุฒิ1/7
2125322เด็กหญิงกนกลักษณ์ ปัญญาโถ1/7
2225323เด็กหญิงกฤติญา ศิริพันธ์1/7
2325324เด็กหญิงจุฬารัฐชยา อุ่นหล้า1/7
2425325เด็กหญิงชนิดาภา คำชื่น1/7
2525326เด็กหญิงณัฐณิชา คำบุบผา1/7
2625327เด็กหญิงณัฐณิชา ใจกุล1/7
2725328เด็กหญิงธนัยพร รักเรียน1/7
2825329เด็กหญิงธัญชนก พุทมาตา1/7
2925330เด็กหญิงธัญชนก หน่อท้าว1/7
3025331เด็กหญิงปภาวรินทร์ ปัญญะติ1/7
3125332เด็กหญิงปรียานุช สระศรี1/7
3225333เด็กชายปุณยวีย์ อิ่นคำ1/7
3325334เด็กหญิงภคพร กามะเทพ1/7
3425335เด็กหญิงมนัชญา ชัยชะนะ1/7
3525336เด็กหญิงรุจิรา ท้าวภูธร1/7
3625337เด็กหญิงลลิตา สอนแก้ว1/7
3725338เด็กหญิงวิรัลยา ลาภยศ1/7
3825339เด็กหญิงวิราพร ธิสอน1/7
3925340เด็กหญิงสลินรัตน์ จะปี1/7
4025341เด็กหญิงสิริยากร คนห้วย1/7

Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 08-9835-8225  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th