Social and Public Activities

» กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

  รหัสกิจกรรม 69

» ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

เจ้าของกิจกรรม


นายโยธิน ศิริเอ้ย
ปิดหน้าต่างนี้

® ชื่อกิจกรรม» Trash Hero Twk

»  รายละเอียด

เก็บขยะบริเวณรอบอาคารเรียน และบริเวณรอบสแตนเชียร์

»  วันปิดรับสมัคร 18/11/2562

»  รับ 40 คน ลงทะเบียนแล้ว 40 คน

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลชั้น/ห้องเข้าร่วม
125302เด็กชายกฤษฎา คำแดง2/7
225303เด็กชายกษิติ์แดช ทะนะใจ2/7
325304เด็กชายชยังกูร แพงจ่อย2/7
425305เด็กชายชัชพิสิฐ ธนะวดี2/7
525306เด็กชายชาณุวัฒน์ ป้องโล่ห์2/7
625307เด็กชายฐานพัฒน์ โพธิ์วิจิตร2/7
725308เด็กชายณภัทร ขันใจ2/7
825309เด็กชายณัฐวุฒิ เทศสิงห์2/7
925310เด็กชายทวีศักดิ์ กายชัยภูมิ2/7
1025311เด็กชายธนาพงษ์ พรมตัน2/7
1125312เด็กชายพงศ์ปณต อินต๊ะใจ2/7
1225313เด็กชายพัชรพล ภูโคก2/7
1325314เด็กชายพัฒนพงษ์ บุตรพรม2/7
1425315เด็กชายพีรทัต คำภูเงิน2/7
1525316เด็กชายภานุพงษ์ ยาไทยสงค์2/7
1625317เด็กชายภูมินทร์ นิ่มลอย2/7
1725318เด็กชายยุทธภูมิ พันดา2/7
1825319เด็กชายวัฒนชัย ไกรอ่ำ2/7
1925320เด็กชายศุภวัทน์ จิตมะโนวรรณ์2/7
2025321เด็กชายเหมันต์ วงศ์วุฒิ2/7
2125322เด็กหญิงกนกลักษณ์ ปัญญาโถ2/7
2225323เด็กหญิงกฤติญา ศิริพันธ์2/7
2325324เด็กหญิงจุฬารัฐชยา อุ่นหล้า2/7
2425325เด็กหญิงชนิดาภา คำชื่น2/7
2525326เด็กหญิงณัฐณิชา คำบุบผา2/7
2625327เด็กหญิงณัฐณิชา ใจกุล2/7
2725328เด็กหญิงธนัยพร รักเรียน2/7
2825329เด็กหญิงธัญชนก พุทมาตา2/7
2925330เด็กหญิงธัญชนก หน่อท้าว2/7
3025331เด็กหญิงปภาวรินทร์ ปัญญะติ2/7
3125332เด็กหญิงปรียานุช สระศรี2/7
3225333เด็กชายปุณยวีย์ อิ่นคำ2/7
3325334เด็กหญิงภคพร กามะเทพ2/7
3425335เด็กหญิงมนัชญา ชัยชะนะ2/7
3525336เด็กหญิงรุจิรา ท้าวภูธร2/7
3625337เด็กหญิงลลิตา สอนแก้ว2/7
3725338เด็กหญิงวิรัลยา ลาภยศ2/7
3825339เด็กหญิงวิราพร ธิสอน2/7
3925340เด็กหญิงสลินรัตน์ จะปี2/7
4025341เด็กหญิงสิริยากร คนห้วย2/7

Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 08-9835-8225  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th