Social and Public Activities

» กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

  รหัสกิจกรรม 64

» ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

เจ้าของกิจกรรม


นายวัชรพงษ์ อินเขียว
ปิดหน้าต่างนี้

® ชื่อกิจกรรม» กิจกรรมจิตอาสา 2

»  รายละเอียด

เก็บขยะบริเวณหน้าโรงเรียน สะพานลอย อัฒจรรย์ และเอาดินออกจากร่องน้ำข้างโรงรถนักเรียน ในคาบเรียนที่ 7 ระหว่างวันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2562

»  วันปิดรับสมัคร 24/07/2562

»  รับ 40 คน ลงทะเบียนแล้ว 40 คน

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลชั้น/ห้องเข้าร่วม
125222เด็กชายณัฐวัฒน์ เทศสิงห์2/5
225223เด็กชายณัฐวุฒิ จันทาพูน2/5
325224เด็กชายธนภัทร บุญทาคำ2/5
425225เด็กชายธฤษณุ โยกันวี2/5
525226เด็กชายธีรเดช เลิศบุรุษ2/5
625227เด็กชายธีร์ธวัช หลวงคา2/5
725228เด็กชายนฤเบศ สิงหราช2/5
825229เด็กชายพรประวิชญ์ ปัญญา2/5
925230เด็กชายภัทรพล คำราช2/5
1025231เด็กชายภานุพงศ์ อมรสิทธิ์2/5
1125232เด็กชายภูวเดช มั่นถาวร2/5
1225233เด็กชายวชิรวิทย์ ทองสกุล2/5
1325234เด็กชายอดิศักดิ์ เตรียมคำ2/5
1425235เด็กชายอภิภู โขมรัตน์2/5
1525236เด็กชายอรรถพล มโนวงค์2/5
1625237เด็กหญิงกมลวรรณ หาทรัพย์2/5
1725238เด็กหญิงกานต์รวี ถิรพงศ์วัฒนา2/5
1825239เด็กหญิงเกวลี พลัดเกตุ2/5
1925240เด็กหญิงจิรปรียา กาฬสุวรรณดี2/5
2025241เด็กหญิงจิรัชญา อินวงศ์หงาว2/5
2125242เด็กหญิงชนกนันท์ หล่อแหลม2/5
2225243เด็กหญิงชนพร สมฤทธิ์2/5
2325244เด็กหญิงฐิติรัตน์ แดงเครื่อง2/5
2425245เด็กหญิงณศิกาญจน์ กิ่งก้าน2/5
2525246เด็กหญิงณัฐนุช สุขบัญชาชัย2/5
2625247เด็กหญิงธีริศรา เสนคำ2/5
2725248เด็กหญิงเบญจมาศ เมืองพรม2/5
2825249เด็กหญิงปภาวี จันทะการ2/5
2925250เด็กหญิงพรพฤกษา เวชศรี2/5
3025251เด็กหญิงพัชรีพร ดูงาม2/5
3125252เด็กหญิงพิมพิกา ปัจจัตตัง2/5
3225253เด็กหญิงมณฑการณ์ ราญรอน2/5
3325254เด็กหญิงวรัทยา พิชะตา2/5
3425255เด็กหญิงวลีพร สิ่งของ2/5
3525256เด็กหญิงวิมลสิริ ไทยบุญร์2/5
3625257เด็กหญิงศิกัญตา เชียงกันทะ2/5
3725258เด็กหญิงศุภลักษณ์ เจริญสุข2/5
3825259เด็กหญิงสิริยากร ปันกันตี2/5
3925260เด็กหญิงหทัยกร พัววงศ์ตระกูล2/5
4025261เด็กหญิงอริศรา ใจนา2/5

Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 08-9835-8225  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th