Social and Public Activities

» กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

  รหัสกิจกรรม 64

» ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

เจ้าของกิจกรรม


นายวัชรพงษ์ อินเขียว
ปิดหน้าต่างนี้

® ชื่อกิจกรรม» กิจกรรมจิตอาสา 2

»  รายละเอียด

เก็บขยะบริเวณหน้าโรงเรียน สะพานลอย อัฒจรรย์ และเอาดินออกจากร่องน้ำข้างโรงรถนักเรียน ในคาบเรียนที่ 7 ระหว่างวันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2562

»  วันปิดรับสมัคร 24/07/2562

»  รับ 40 คน ลงทะเบียนแล้ว 40 คน

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลชั้น/ห้องเข้าร่วม
125222เด็กชายณัฐวัฒน์ เทศสิงห์1/5
225223เด็กชายณัฐวุฒิ จันทาพูน1/5
325224เด็กชายธนภัทร บุญทาคำ1/5
425225เด็กชายธฤษณุ โยกันวี1/5
525226เด็กชายธีรเดช เลิศบุรุษ1/5
625227เด็กชายธีร์ธวัช หลวงคา1/5
725228เด็กชายนฤเบศ สิงหราช1/5
825229เด็กชายพรประวิชญ์ ปัญญา1/5
925230เด็กชายภัทรพล คำราช1/5
1025231เด็กชายภานุพงศ์ อมรสิทธิ์1/5
1125232เด็กชายภูวเดช มั่นถาวร1/5
1225233เด็กชายวชิรวิทย์ ทองสกุล1/5
1325234เด็กชายอดิศักดิ์ เตรียมคำ1/5
1425235เด็กชายอภิภู โขมรัตน์1/5
1525236เด็กชายอรรถพล มโนวงค์1/5
1625237เด็กหญิงกมลวรรณ หาทรัพย์1/5
1725238เด็กหญิงกานต์รวี ถิรพงศ์วัฒนา1/5
1825239เด็กหญิงเกวลี พลัดเกตุ1/5
1925240เด็กหญิงจิรปรียา กาฬสุวรรณดี1/5
2025241เด็กหญิงจิรัชญา อินวงศ์หงาว1/5
2125242เด็กหญิงชนกนันท์ หล่อแหลม1/5
2225243เด็กหญิงชนพร สมฤทธิ์1/5
2325244เด็กหญิงฐิติรัตน์ แดงเครื่อง1/5
2425245เด็กหญิงณศิกาญจน์ กิ่งก้าน1/5
2525246เด็กหญิงณัฐนุช สุขบัญชาชัย1/5
2625247เด็กหญิงธีริศรา เสนคำ1/5
2725248เด็กหญิงเบญจมาศ เมืองพรม1/5
2825249เด็กหญิงปภาวี จันทะการ1/5
2925250เด็กหญิงพรพฤกษา เวชศรี1/5
3025251เด็กหญิงพัชรีพร ดูงาม1/5
3125252เด็กหญิงพิมพิกา ปัจจัตตัง1/5
3225253เด็กหญิงมณฑการณ์ ราญรอน1/5
3325254เด็กหญิงวรัทยา พิชะตา1/5
3425255เด็กหญิงวลีพร สิ่งของ1/5
3525256เด็กหญิงวิมลสิริ ไทยบุญร์1/5
3625257เด็กหญิงศิกัญตา เชียงกันทะ1/5
3725258เด็กหญิงศุภลักษณ์ เจริญสุข1/5
3825259เด็กหญิงสิริยากร ปันกันตี1/5
3925260เด็กหญิงหทัยกร พัววงศ์ตระกูล1/5
4025261เด็กหญิงอริศรา ใจนา1/5

Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 08-9835-8225  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th