Social and Public Activities

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

  รหัสกิจกรรม 4

เจ้าของกิจกรรม


นายวัชรพงษ์ อินเขียว

  ชื่อกิจกรรม

เก็บขยะบริเวณหน้าโรงเรียน

  รายละเอียดของกิจกรรม

ช่วยกันเก็บขยะหน้าบริเวณโรงเรียนในชั่วโมงอบรมจริยธรรมม/โฮมรูม ตลอดปีการศึกษา 2561

  วันที่ดำเนินกิจกรรม

วันที่  18/11/2561

  รับสมัคร 42 คน ลงทะเบียนแล้ว 37 คน

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลชั้น/ห้องเข้าร่วม
123233เด็กชายกายสิทธิ์ ค้าอานม้า3/2
223235เด็กชายชยานันต์ ต๊ะน้อย3/2
323236เด็กชายชยานันท์ เสนาธรรม3/2
423238เด็กชายธีระภัทร แสนธิ3/2
523240เด็กชายพงศ์กร กาใจ3/2
623241เด็กชายพีรพงษ์ ฟังเร็ว3/2
723242เด็กชายภูวมินทร์ ประวัง3/2
823243เด็กชายวรพงษ์ ดิษฐ์หร่าย3/2
923244เด็กชายศรัณย์ มีศรี3/2
1023245เด็กชายศิปกรณ์ โนวงษ์3/2
1123246เด็กชายสิทธิเดช ไกลถิ่น3/2
1223247เด็กชายอดิศร หลวงแก้ว3/2
1323248เด็กหญิงกัลยา แซ่ลี3/2
1423249เด็กหญิงณัฐธิดา แปงคำ3/2
1523250เด็กหญิงทรรศพร สุทธิเดช3/2
1623252เด็กหญิงบัญฑิตา อินเทียมใจ3/2
1723253เด็กหญิงปภาณิน สีเคน3/2
1823255เด็กหญิงปิยมาศ ณ เชียงใหม่3/2
1923256เด็กหญิงพรนัชชา ทนก่ำ3/2
2023257เด็กหญิงพิชิตา เครือจันทร์3/2
2123259เด็กหญิงพิไรวรรณ อินทร์อุ่นโชติ3/2
2223260เด็กหญิงภัทราพร อินถา3/2
2323261เด็กหญิงภาสินี ศิริทรัพย์3/2
2423262เด็กหญิงมนัสนันท์ สุนันต๊ะ3/2
2523263เด็กหญิงเมธาวี แก้วดามเรือน3/2
2623264เด็กหญิงวรพิชชา ยองเพชร3/2
2723265เด็กหญิงวรรณวรา บุญนาค3/2
2823266เด็กหญิงศวิตา ทะทา3/2
2923267เด็กหญิงศศิกานต์ ขอพบสุข3/2
3023268เด็กหญิงศศิวรรณ ณะรินทร์3/2
3123269เด็กหญิงศิริพร จันทะมงคล3/2
3223270เด็กหญิงสุปาณี แปลงไทยวงค์3/2
3323271เด็กหญิงสุพรรณี จันต๊ะ3/2
3423272เด็กหญิงสุภัชญา ภูฉลาด3/2
3523274เด็กหญิงเอริกา นรรัตน์3/2
3623674เด็กหญิงอาทิตยา แก้วน้อย3/2
3724343เด็กชายจักรรินทร์ บัวติ๊บ3/2
Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 08-9835-8225  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th