Social and Public Activities

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

  รหัสกิจกรรม 23

เจ้าของกิจกรรม


นายโยธิน ศิริเอ้ย

  ชื่อกิจกรรม

เข้าค่ายลูกเสือระดับชั้น ม.3

  รายละเอียดของกิจกรรม

รับสมัคร นศท. จำนวน 6 นาย ช่วยกำกับดูแล ลูกเสือ ม.3 เข้าค่ายที่ รร.สันป่าบง ในวันที่ 27 ก.พ.-1 มี.ค. 2562 (รับเฉพาะ นักศึกษาวิชาทหารชาย เท่านั้น)

  วันที่ดำเนินกิจกรรม

วันที่  27/02/2562

  รับสมัคร 6 คน ลงทะเบียนแล้ว 6 คน

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลชั้น/ห้องเข้าร่วม
122074นายจิรภัทร แก้วปา5/3
222084นายพงศ์ศธร โกดถา5/6
322114นายกีรพัฒน์ ศรีภา5/4
422127นายภัททราวุธ โปธา5/4
522133นายอนิรุทต์ ระวังการ5/7
622160นายณัฐกิตติ์ พันธ์สวัสดิ์5/8
Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 08-9835-8225  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th