กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย


  รหัสกิจกรรม 228

» ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

เจ้าของกิจกรรม

นางศศิธร จันนวล
ปิดหน้าต่างนี้

® กิจกรรม
» ช่วยงานห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

»  รายละเอียด

ทำอาหาร ล้างขวด ทำความสะอาดห้องปฏิบัติการ ช่วงพักกลางวัน และหลังเลิกเรียน ส่งรูปภาพการทำกิจกรรมที่ครูศศิธร

»  วันปิดรับสมัคร 26/02/2563

»  รับ 50 คน ลงทะเบียนแล้ว 50 คน

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลชั้น/ห้องเข้าร่วม
121950
222307
324356เด็กชายธนพจน์ ต๊ะจันทร์3/9
424361เด็กชายพันธวัช ศรีปัญญา3/9
524366เด็กหญิงจิรัชยา สิ่งของ3/9
624367เด็กหญิงชาลิสา ชมภูพรรณ์3/9
724368เด็กหญิงนัชชา หนูจันทร์3/9
824369เด็กหญิงนิชนันท์ บุญธรรม3/9
924371เด็กหญิงบงกต คำมูล3/9
1024372เด็กหญิงปพิชญา อินประสงค์3/9
1124373เด็กหญิงปรนันท์ นันตา3/9
1224376เด็กหญิงปิยนัน โคราช3/9
1324377เด็กหญิงภานุมาศ เลิศชมภู3/9
1424378เด็กหญิงเยาวลักษณ์ มะโนสมบัติ3/9
1524379เด็กหญิงวรกานดา คนเก่ง3/9
1624381เด็กหญิงศศิวิมล สื่อไทรงาม3/9
1724383เด็กหญิงสุชาดา วงค์ปัญญา3/9
1824384เด็กหญิงสุพิชญา แถวบุญตา3/9
1924385เด็กหญิงอัญธิฌา สิงห์แก้ว3/9
2024455เด็กหญิงสุวิภา โหตะรัตน์3/11
2124519เด็กหญิงกมลชนก ตาสิทธิ์3/1
2224520เด็กหญิงกมลพร จันทร์ผอง3/1
2324522เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศรีคำ3/1
2424525เด็กหญิงโชติกา ธิโนชัย3/1
2524527เด็กหญิงณัฐนิชา ใจสุข3/1
2624528เด็กหญิงณิชารีย์ ไชยชนะ3/1
2724529เด็กหญิงธมลวรรณ ชัยวุฒิ3/1
2824530เด็กหญิงธิติยา ยากอง3/1
2924533เด็กหญิงบัณฑิตา ธิการ3/1
3024534เด็กหญิงบุญสิตา ดีนา3/1
3124536เด็กหญิงพนิดา ขรรค์ชัย3/1
3224538เด็กหญิงรุจิรดา ไชยวุฒิ3/1
3324539เด็กหญิงลลิตพรรณ ปัญญาละ3/1
3424541เด็กหญิงศศิธร ภูมิพัฒน์3/1
3524542เด็กหญิงสลิลทิพย์ สุทธะโทธน3/1
3624543เด็กหญิงสัตตบงกช วงศ์เวียน3/1
3724552เด็กชายณัฐดนัย เพชราช3/2
3824558เด็กชายภาคิน แขกสันเทียะ3/2
3924565เด็กหญิงขวัญชีวา คำแดง3/2
4024567เด็กหญิงชื่นนภา อินทร์ใจ3/2
4124570เด็กหญิงธนัชชา อิ่นคำ3/2
4224571เด็กหญิงนพรัตน์ สมทัด3/2
4324572เด็กหญิงนุชนาฎ อินถา3/2
4424573เด็กหญิงเนรัชฎาภรณ์ ฤทธิ์เนติกุล3/2
4524574เด็กหญิงเบญญาดา มุงเมือง3/2
4624575เด็กหญิงปภาวรินทร์ ปันผา3/2
4724579เด็กหญิงภัทราพร พรมมา3/2
4824581เด็กหญิงวิชญาดา ไชยเนตร3/2
4924582เด็กหญิงศศิประภา วรสาร3/2
5024900เด็กหญิงปาตฤณญา สกลวัชรา3/1

Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 08-9835-8225  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th