Social and Public Activities

» กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

  รหัสกิจกรรม 228

» ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

เจ้าของกิจกรรม


นางศศิธร จันนวล
ปิดหน้าต่างนี้

® ชื่อกิจกรรม» ช่วยงานห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

»  รายละเอียด

ทำอาหาร ล้างขวด ทำความสะอาดห้องปฏิบัติการ ช่วงพักกลางวัน และหลังเลิกเรียน ส่งรูปภาพการทำกิจกรรมที่ครูศศิธร

»  วันปิดรับสมัคร 26/02/2563

»  รับ 50 คน ลงทะเบียนแล้ว 50 คน

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลชั้น/ห้องเข้าร่วม
124356เด็กชายธนพจน์ ต๊ะจันทร์2/9
224361เด็กชายพันธวัช ศรีปัญญา2/9
324366เด็กหญิงจิรัชยา สิ่งของ2/9
424367เด็กหญิงชาลิสา ชมภูพรรณ์2/9
524368เด็กหญิงนัชชา หนูจันทร์2/9
624369เด็กหญิงนิชนันท์ บุญธรรม2/9
724371เด็กหญิงบงกต คำมูล2/9
824372เด็กหญิงปพิชญา อินประสงค์2/9
924373เด็กหญิงปรนันท์ นันตา2/9
1024376เด็กหญิงปิยนัน โคราช2/9
1124377เด็กหญิงภานุมาศ เลิศชมภู2/9
1224378เด็กหญิงเยาวลักษณ์ มะโนสมบัติ2/9
1324379เด็กหญิงวรกานดา คนเก่ง2/9
1424381เด็กหญิงศศิวิมล สื่อไทรงาม2/9
1524383เด็กหญิงสุชาดา วงค์ปัญญา2/9
1624384เด็กหญิงสุพิชญา แถวบุญตา2/9
1724385เด็กหญิงอัญธิฌา สิงห์แก้ว2/9
1824415เด็กหญิงรุ่งธิดา จอมใจ2/11
1924445เด็กหญิงธฤษวรรณ สนิทดี2/11
2024454เด็กหญิงสุพิชชา ปัญญาหล้า2/11
2124455เด็กหญิงสุวิภา โหตะรัตน์2/11
2224519เด็กหญิงกมลชนก ตาสิทธิ์2/1
2324520เด็กหญิงกมลพร จันทร์ผอง2/1
2424522เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศรีคำ2/1
2524525เด็กหญิงโชติกา ธิโนชัย2/1
2624527เด็กหญิงณัฐนิชา ใจสุข2/1
2724528เด็กหญิงณิชารีย์ ไชยชนะ2/1
2824529เด็กหญิงธมลวรรณ ชัยวุฒิ2/1
2924530เด็กหญิงธิติยา ยากอง2/1
3024533เด็กหญิงบัณฑิตา ธิการ2/1
3124534เด็กหญิงบุญสิตา ดีนา2/1
3224536เด็กหญิงพนิดา ขรรค์ชัย2/1
3324538เด็กหญิงรุจิรดา ไชยวุฒิ2/1
3424539เด็กหญิงลลิตพรรณ ปัญญาละ2/1
3524541เด็กหญิงศศิธร ภูมิพัฒน์2/1
3624542เด็กหญิงสลิลทิพย์ สุทธะโทธน2/1
3724543เด็กหญิงสัตตบงกช วงศ์เวียน2/1
3824558เด็กชายภาคิน แขกสันเทียะ2/2
3924565เด็กหญิงขวัญชีวา คำแดง2/2
4024567เด็กหญิงชื่นนภา อินทร์ใจ2/2
4124570เด็กหญิงธนัชชา อิ่นคำ2/2
4224571เด็กหญิงนพรัตน์ สมทัด2/2
4324572เด็กหญิงนุชนาฎ อินถา2/2
4424573เด็กหญิงเนรัชฎาภรณ์ ฤทธิ์เนติกุล2/2
4524574เด็กหญิงเบญญาดา มุงเมือง2/2
4624575เด็กหญิงปภาวรินทร์ ปันผา2/2
4724579เด็กหญิงภัทราพร พรมมา2/2
4824581เด็กหญิงวิชญาดา ไชยเนตร2/2
4924582เด็กหญิงศศิประภา วรสาร2/2
5024900เด็กหญิงปาตฤณญา สกลวัชรา2/1

Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 08-9835-8225  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th