Social and Public Activities

» กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

  รหัสกิจกรรม 226

» ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

เจ้าของกิจกรรม


นางสาวมนัญชยา จันทวงศ์
ปิดหน้าต่างนี้

® ชื่อกิจกรรม» จิตอาสาพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่ชุมชน

»  รายละเอียด

ร่วมกันเก็บกวาดขยะในโรงเรียน มีน่ำใจช่วยเหลือเพื่อน ครู และร่วมด้วยช่วยกันอนุรักษ์พิทักษ์สิ่งเเวดล้อม

»  วันปิดรับสมัคร 20/02/2563

»  รับ 46 คน ลงทะเบียนแล้ว 46 คน

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลชั้น/ห้องเข้าร่วม
124950เด็กชายธฤษณุ เขียวอ้าย1/10
224961เด็กหญิงฐานิกา ไกลถิ่น1/10
324966เด็กหญิงนิพาวรรณ ปัญญาหล้า1/10
424969เด็กหญิงปุณยาพร อนุเคราะห์1/10
524970เด็กหญิงผกาทิพย์ พรมสถาน1/10
625038เด็กหญิงบุษกร อนุกิจ1/4
725182เด็กชายกฤชณัท แสงศรีจันทร์1/4
825183เด็กชายกิตติชัย บัวละวงค์1/4
925184เด็กชายจิรชัย พรมคำอ้าย1/4
1025185เด็กชายชนวีร์ ทองจับ1/4
1125186เด็กชายชนากานต์ ธนะวิชัย1/4
1225187เด็กชายฐิติ ดวงมาลี1/4
1325188เด็กชายธิติศักดิ์ แซ่ตั้ง1/4
1425189เด็กชายธีรพงษ์ ดวงดี1/4
1525190เด็กชายปกป้อง ติ๊บประใจ1/4
1625191เด็กชายปฎิภาณ แกนาง1/4
1725192เด็กชายพงษ์ศกร สารจันทร์1/4
1825193เด็กชายไพโรจน์ ไทยภาทรัพย์1/4
1925194เด็กชายภานุภัทร แก้วนวน1/4
2025195เด็กชายภูกาญจ์ โพสุการ1/4
2125196เด็กชายวุฒิชัย ธนู1/4
2225197เด็กชายสิรภัทร เป็กธนู1/4
2325198เด็กชายสุทธวีร์ ศักดิ์สม1/4
2425199เด็กหญิงกนกวรรณ พุ่มพิน1/4
2525200เด็กหญิงกฤษณา จำเริญ1/4
2625201เด็กหญิงกฤษณา ชิณวงศ์1/4
2725202เด็กหญิงกันต์กมล ธนะวงศ์1/4
2825203เด็กหญิงกาญจนา แม่นยำ1/4
2925204เด็กหญิงชนาพร สวาทดี1/4
3025205เด็กหญิงชิดชนก โชติบุญ1/4
3125206เด็กหญิงณัฏฐชา แก้วมะโน1/4
3225207เด็กหญิงณิฐินันท์ จันจี๋1/4
3325208เด็กหญิงทีปะกา ฐานะกอง1/4
3425209เด็กหญิงธัญลักษณ์ เสนาะสำเนียง1/4
3525210เด็กหญิงนภสร มนาคม1/4
3625211เด็กหญิงพธูทิพย์ รักพ่อ1/4
3725212เด็กหญิงพิริยา พงษ์อำไพ1/4
3825213เด็กหญิงมณฑาทิพย์ ช่างเขียน1/4
3925214เด็กหญิงมัณธนา กันอินทร์1/4
4025215เด็กหญิงรุ่งณภา วรวงศ์1/4
4125216เด็กหญิงวนัสนันท์ พันนานน1/4
4225217เด็กหญิงศศิธร กาน้อย1/4
4325218เด็กหญิงศุลีพร ภู่จีน1/4
4425219เด็กหญิงสุพิชชา พงษ์มณี1/4
4525220เด็กหญิงอนันตญา พุทธมี1/4
4625221เด็กหญิงเอริก้า คอฟแลนด์1/4

Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 08-9835-8225  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th