Social and Public Activities

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

  รหัสกิจกรรม 22

เจ้าของกิจกรรม


นายวัชรพงษ์ อินเขียว

  ชื่อกิจกรรม

กวาดใบไม้บริเวณหน้าโรงเรียน

  รายละเอียดของกิจกรรม

กวาดใบไม้บริเวณหน้าโรงเรียน ตั้งแต่ห้องน้ำหน้าโรงเรียน ถึงศาลาอนุสรณ์ ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2562

  วันที่ดำเนินกิจกรรม

วันที่  31/01/2562

  รับสมัคร 5 คน ลงทะเบียนแล้ว 5 คน

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลชั้น/ห้องเข้าร่วม
124249เด็กชายตันติกร ชุ่มใจ2/8
224251เด็กชายธีรภัทร ไชยวงค์ทอน2/8
324260เด็กชายภูวนัตถ์ จันธิมา2/8
424261เด็กชายมงคลชัย ป้องปก2/8
524265เด็กชายศรนารายณ์ เหล็กแปง2/8
Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 08-9835-8225  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th