Social and Public Activities

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

  รหัสกิจกรรม 21

เจ้าของกิจกรรม


นายโยธิน ศิริเอ้ย

  ชื่อกิจกรรม

ดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

  รายละเอียดของกิจกรรม

เก็บ กวาด ความทำสะอาดห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ จัดห้องปฏิบัติการให้เข้าเรียน ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 - 7 มีนาคม 2562 โดยให้มาปฏิบัติงานทุกเช้าเวลา 07.10-07.40 น.

  วันที่ดำเนินกิจกรรม

วันที่  07/03/2562

  รับสมัคร 5 คน ลงทะเบียนแล้ว 5 คน

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลชั้น/ห้องเข้าร่วม
123530เด็กชายวีรภัทร คำงาม3/9
223532เด็กชายสิรวิชญ์ คงสิน3/9
323534เด็กหญิงกฤติมา สุขสัก3/9
423559เด็กหญิงสุชัญญา วิชัย3/9
523561เด็กหญิงหฤทัย ธิโนชัย3/9
Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 08-9835-8225  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th