Social and Public Activities

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

  รหัสกิจกรรม 14

เจ้าของกิจกรรม


นางศิรินทิพย์ ทันใจ

  ชื่อกิจกรรม

ห้องเรียนน่าอยู่เพราะจิตอาสา

  รายละเอียดของกิจกรรม

ฝึกให้นักเรียนมีจิตอาสา รักความสะอาด รู้จักมีน้ำใจ สร้างบรรยากาศให้ห้องเรียนทุกๆอาคารเรียนน่าอยู่

  วันที่ดำเนินกิจกรรม

วันที่  24/01/2562

  รับสมัคร 60 คน ลงทะเบียนแล้ว 51 คน

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลชั้น/ห้องเข้าร่วม
124465เด็กหญิงกมลรัตน์ ถานะกอง2/3
224586เด็กชายกฤษฎา คุณาเทพ2/3
324588เด็กชายชญานนท์ ใจผ่อง2/3
424591เด็กชายณัฐภัทร มาฟู2/3
524592เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีโม2/3
624593เด็กชายณัฐสิทธิ์ ไชยมงคล2/3
724598เด็กชายรัฐนันท์ แก่นวิทย์2/3
824599เด็กชายวีรภัทร อินเขียว2/3
924602เด็กชายสันหญัฐ ใคร่นุ่นสิงห์2/3
1024604เด็กหญิงจารุกัญญา ก่อสร้าง2/3
1124605เด็กหญิงชลาธาร อมราภรณ์2/3
1224606เด็กหญิงฐิติวรดา ลือนันต๊ะ2/3
1324607เด็กหญิงณภัทร เอี่ยวเฮง2/3
1424608เด็กหญิงณัฐนันท์ เพียรแต่ง2/3
1524609เด็กหญิงนภัสรา ใจดี2/3
1624610เด็กหญิงนริสรา วังแก้ว2/3
1724611เด็กหญิงนลิลทิพย์ เป็กธนู2/3
1824612เด็กหญิงนันณิชา ไชยปัญญา2/3
1924613เด็กหญิงนิตยา ปานา2/3
2024614เด็กหญิงปานดาว เสทสิงห์2/3
2124615เด็กหญิงปิยธิดา คำร้อง2/3
2224616เด็กหญิงพรธีรา สีดามาตร2/3
2324617เด็กหญิงพรพิมล ขันเงิน2/3
2424619เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ยศวงค์สา2/3
2524620เด็กหญิงวชิรญา ฟองฝน2/3
2624621เด็กหญิงวริศรา อวรรณา2/3
2724622เด็กหญิงวันวิสา ปันต่า2/3
2824624เด็กหญิงอติกานต์ มีกัน2/3
2924666เด็กชายกิตติศักดิ์ ใจสมิง2/5
3024667เด็กชายชัชพงศ์ รู้แข็งแรง2/5
3124669เด็กชายนราวิทย์ มโนสมบัติ2/5
3224672เด็กชายเปรมินทร์ นาระต๊ะ2/5
3324673เด็กชายพิเชษฐ์ กันทะสอน2/5
3424675เด็กชายรัชภูมิ เมืองฮาย2/5
3524676เด็กชายวริยวนนท์ ยาวิชัย2/5
3624677เด็กชายศุภกฤต สาระทะ2/5
3724678เด็กหญิงกฤษณา เชิดชนม์2/5
3824681เด็กหญิงจารุวรรณ นวลคำ2/5
3924682เด็กหญิงเจิดจรัส ใจสาร2/5
4024684เด็กหญิงชญาทิพย์ ตาเปียง2/5
4124686เด็กหญิงณัฐภัทร รักสุข2/5
4224688เด็กหญิงธวัลรัตน์ สุทธมงคล2/5
4324689เด็กหญิงธัญญาพร นักคำ2/5
4424693เด็กหญิงปาริชาติ ไชโย2/5
4524694เด็กหญิงปินปินันธ์ ปันเบี้ยว2/5
4624696เด็กหญิงพัชรพร คิดดี2/5
4724699เด็กหญิงเมธาพร เรืองบุญเกิด2/5
4824702เด็กหญิงศุภิสรา ท วงศ์สุภา2/5
4924703เด็กหญิงสุทธิรัตน์ แสงเทพ2/5
5024704เด็กหญิงอนัญลักษณ์ เป็กธนู2/5
5124905เด็กหญิงมนชมพู ทุมพร2/3

Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 08-9835-8225  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th